© บริษัท เอ ไอ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) 389 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-792-3500, 02-792-3535 โทรสาร : 02-792-3553 อีเมลล์ : reception@aibiznet.co.th
© Copyright www.aibiznet.co.th 2010 - All Rights Reserved.